Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas
informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz

ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. Informacje ogólne
 2. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url:
  ubezpieczeniazabrze.pl
 3. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:
  Fhu Yadigar Adam Latton, ul. Moniuszki 35, Krzyżanowice
 4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: adam@latton.pl
 5. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych
  dobrowolnie w Serwisie.
 6. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący
  sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do
  systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 8. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez
  Operatora
 9. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji
  (certyfkat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają
  zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 10. Hosting
 11. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: inna frma
 12. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie
  wykorzystania danych
 13. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym
  odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania
  obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • ubezpieczyciele
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji
  celu działania strony
 14. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do
  wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu
  rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż
  przez 3 lata.
 15. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 16. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c)
  wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez Administratora, w tym proflowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie
  mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
  przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia,
  dochodzenia lub obrony roszczeń.
 17. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
  Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 18. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 19. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym
  podejmowaniu decyzji, w tym proflowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy
  oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 20. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych
  osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 21. Informacje w formularzach
 22. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile
  zostaną one podane.
 23. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 24. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w
  formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail
  użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 25. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza,
  np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji
  usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 26. Logi Administratora
 27. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są
  wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 28. Istotne techniki marketingowe
 29. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z
  siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie
  zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym
  użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć
  reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies
  przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 30. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych
  do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są
  wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych
  osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest
  włączona obsługa plików cookie.
 31. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook
  (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu.
  Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie
  przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje
  na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 32. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła
  oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane
  do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fzycznej one dotyczą. W szczególności
  nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 33. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np.
  mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę
  na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
 34. Informacja o plikach cookies
 35. Serwis korzysta z plików cookies.
 36. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania
  ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
  pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 37. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
  uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 38. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 39. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi
  na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 40. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 41. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
  oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane
  są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej
  lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane
  są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
  czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 42. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
  domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
  umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
  Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 43. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
  stronach internetowych Serwisu.
 44. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą
  być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to
  frm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter
  (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 45. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i
  cofać zgodę?
 46. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
  Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
  bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach
  może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 47. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której
  używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  • Edge
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Firefox
  • Opera
  Urządzenia mobilne:
  • Android
  • Safari (iOS)
  • Windows Phone